Recomended Package

HOKKAIDO PACKAGE

HOKKAIDO PACKAGE 5 DAY 3 NIGHTS ไฮไลท์ - อิสระท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด ด้วยตัวเอง เลือกได้ในเเบบคุณ - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เกาะฮอกไกโด รวมภาษีสนามบินเเละน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค - โรงเเรมใกล้เเหล่งช้อปปิ้งในซัปโปโร 3 คืน พร้อมอาหารเช้า - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ไม่ต้องรอไปเป็นกรุ๊ป เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได้เลย ** ยกเว้น เทศกาลเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** DAY Time Destination meal 1 23.35 ผู้เดินทางทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - 2               01.35  05.10 09.15 14.50   ที่พัก     ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน คาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 706 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง  ออกเดินทางจากสถานบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 580 เดินทางถึงสถานบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋ว รถไฟ JR Hokkaido Rail Pass ฺBEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก * สามารถเข้า Check in ห้องพักโรงเเรมได้ตั้งเเต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   -               3     เช้า   ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass BEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก ฺB     4     เช้า   ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass BEST WESTERN SAPPORP HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก ฺB     5           เช้า   16.00 20.55 22.00 23.55 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม สมควรเเก่เวลา เดินทางด้วยตนเอง สู่สนามบินชิโตเสะ ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 581 ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ B           อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) เส้นทางเเละสายการบินตามระบุในรายการ(ตั๋วโปรโมชั่น   คลาสที่กำหนด) - ค่าภาษีสนามบิน เเละภาษีน้ำมัน ตามรายการอัพเดทเมื่อ 29 กันยายน 2558 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม   จากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่         โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก. ขนาดตามที่สายการ   บินกำหนด - ค่าโรงเเรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่า 3 คืน (Standard Twin Room พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า - กรณีผู้เดินทางต้องการจองห้องประเภทอื่น หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้เอง - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน ประเภทธรรมดา (ORDINARY) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม - ค่ารถรับ-ส่ง ไปกลับระหว่างสนามบินเเละโรงเเรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่ม เเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมือง สำหรับคนต่างด้าว - ค่าธรรมเนียมวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า สายการบินกำหนด - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเะลภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข - สามารถออกเดินทางได้ตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวด้วยตนเอง - กำหนดเดินทางตั้งเเต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559 (นกเว้นเทศกาลของไทย,ญี่ปุ่น เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคานี้ต้อง   จองเเละออกตั๋วภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 *หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยน   เเปลง* เเละสำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ - ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วเเล้วไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนเเปลงใดๆได้เลย(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อยไข   ของเเต่ละสายการบิน) - ราคาที่เเสดงข้างต้นสำหรับห้องพัก 3 คืน ไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนด - หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยเเล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หรือตามข้อกำหนดของทางสายการ     บิน - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด       กฎหมาย หรือ การหลบหนีเข้าเมือง เเละจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาเเล้ว - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิเเผ่นดินไหว ภูเขาไฟ       ระเบิด - อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม   จริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าเเล้ว เเละค่าวางมัดจำ ห้องพัก ฯลฯ หมายเหตุ :ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน เเละสถานะห้องพักในวันนั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โดยมิได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติอต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

More Detail +

Recomended Hotel

The Prince Hakone Lake Ashinoko

The Prince Hakone Lake Ashinoko   The Prince Hakone Lake Ashinoko เป็น โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บน ชายฝั่งของทะเลสาบ Ashinoko มีห้องอาบน้ำพุร้อนพร้อมวิวทะเลสาบ สนามเทนนิส และสวนที่มีวิวของภูเขาไฟฟูจิ   Kaede Spa มี บริการนวด และ ทรีทเมนท์ความงาม หลากหลาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ และห้องพักกว้างขวางพร้อมอินเทอร์เน็ตแบบเชื่อมต่อผ่านสายฟรี   ห้องพักที่ Prince Hakone Hotel Lake Ashinoko มี วิวทะเลสาบ และ ธรรมชาติสวยงาม ติดตั้งแสงไฟนวลตา ห้องพักบางห้องมีวิวภูเขาไฟฟูจิ มีมินิบาร์ ทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำ   มี บริการรถรับส่งฟรี ไปยังโรงแรม Prince ออกจากสถานี JR Odawara Shinkansen ห่างจากสถานีรถไฟ Hakone Yumoto Odakyu ซึ่งเป็น สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด 30 นาที   หาก เดินทางโดยรถยนต์ ห่าง จาก Hakone Shrine 5 นาที และห่าง จาก Owakudani Ravine 15 นาที หากเดินทางโดยรถยนต์   Le Trianon Restaurant ให้ บริการอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และมี เครื่องดื่ม และ เค้กบริการที่ Yamaboshi Coffee House   ที่ตั้งโรงแรม: 250-0592 Kanagawa, Hakone, Motohakone 144, Japan

More Detail +

Save
5%

ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ 5 วัน 4 คืน

ฉางซา จางเจียเจี้ย สวนดอกไม้ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 5 วัน 4 คืน   โดยสายการบิน ไทยสไมล์   กำหนดการเดินทาง วันที่ 02-06/ 16-20/ 23-27 มี.ค. 59                   ราคา   19,900.- วันที่ 30 มี.ค.  – 03 เม.ย. 59                           ราคา   19,900.-  

More Detail +

19,900 บาท
Sold 5
 • Value20,900 บาท

 • Discount5%

 • Your Save1,000 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Tour Hilight

  กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

  กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) กรงเทพฯ ุ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ กำหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2559

  More Detail +

  ทัวร์อเมริกาตะวันตก 8วัน 5คืน

  เริงร่าหรรษา อเมริกาตะวันตก 8วัน 5คืน   โดยสายการบิน Cathay Pacific (Cx)   กำหนดการเดินทาง   10 - 17 เม.ย. 59            ราคา   95,990  บาท   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ) – ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส - ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


  More Detail +

  อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

  อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กำหนดการเดินทาง         23 ก.พ.- 1 มี.ค.2559                                                             65,900.- 1-8, 22-29 มี.ค., 29 มี.ค.-5 เม.ย. 2559        4-11, 5-12 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค., 27 เม.ย.- 4 พ.ค.,             75,900.- 28 เม.ย.- 5 พ.ค., 2-9 พ.ค., 3-10 พ.ค. 2559   17-24 พ.ค., 18-25 พ.ค., 30 พ.ค - 7 มิ.ย., 14-21 มิ.ย.,          69,900.- 28 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2559


  More Detail +

  Select Province in Thailand

  Special Offer

  London Super Special กับ EVA AIR

  London Super Special กับ EVA AIR BKK-LHR ราคาเริ่มต้นที่ 33,300 บาท ระยะจำหน่ายตั๋ว 1 ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ออกเดินทาง Low Season : 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 57 High Season : 21 - 31 ธ.ค. 57 ราคานี้เป็นราคาไปกลับ และรวมภาษีต่างๆแล้วโดยคำนวณจากช่วง Low Season ราคาตั๋วช่วง High Season กรุณาสอบถาม ราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน กรุณาแจ้งวันเดินทางไปกลับเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง การจองล่วงหน้าภายใน 14 วัน หลังการทำจองตั๋วจะต้องออกเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน * ตั๋วมีอายุเริ่มต้น 1 เดือน ไม่มีส่วนลดค่าโดยสารสำหรับเด็ก  การยกเลิกบัตรโดยสาร มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 4,000 บาท การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม ในกรณีมีบัตรโดยสารราคาเท่ากัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ Napira Travel โทร.02-7198009

  หมดเขต : 14 พ.ย. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 33,300 บาท
  More Detail +

  Thai Airways (TG)

  เส้นทางเพิร์ธ วันนี้-31 สิงหา 57, 26 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 330 บิน / ช่วง 1 กันยา - 25 ตุลา, 29 มีนา 58 เป็นต้นไป ใช้ 787 Dreamliner บิน, เส้นทางซิดนี่ย์ ใช้ 747 ยกเว้นไฟลท์เช้า 28 ตุลา 57 - 28 มีนา 58 ใช้ 777 บินเมลเบิร์น และ บริสเบน ใช้ 777 ตลอดทุกไฟล์ ใครอยากบิน 787 ทางเลือกมีแล้ว!!จองและเดินทางระหว่าง 22 กรกฎาคม 57 - 31 มกราคม 58

  หมดเขต : 31 ม.ค. 2558
  ราคาเริ่มต้น : 14,295 บาท
  More Detail +

  การบินไทย และ การบินไทยสมายล์

  เที่ยวไทย คลายร้อน (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ) สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้   - 30 กันยายน  2557 เริ่มออกเดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2557   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-7198009

  หมดเขต : 15 ก.ค. 2557
  ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท
  More Detail +

  Travel Diary

  สถานที่ฮันนีมูนสุดโรเเมนติก

  สถานที่ฮันนีมูนสุดโรเเมนติก ย่างเข้าเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเเห่งความรัก ความหวานชื่น เเละความโรเเมนติก คู่รักหลายคู่ต่างกำลังมองหาสถานที่สวยๆ บรรยากาศดีๆ เราจึงรวบรวมสถานที่ที่เค้าว่าโรเเมนติกที่สุดจากทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย 1. Kotor : มอนเตเนโกร   Kotor ตั้งอยู่บนอ่าวที่สวยงามของชายฝั่งมอนเตเนโกร เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม ประเพณีอันหลากหลาย ตั้งขึ้นตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 12-14 เต็มไปด้วยอนุสาวรีย์ เเละโบราณสถานของยุคกลาง มีวิวที่สวยงามมาก เเละยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย เมืองเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยสายน้ำ เเละตึกสวยๆเเบบนี้ ไม่เรียกว่าโรเเมนติกเเล้ว จะเรียกว่าอะไร!!! 2. Wisteria Flower Tunnel at Kawachi Fuji Garden : ญี่ปุ่น   ที่นี่สวน Ashikaga Flower Park ในเมือง Ashikaga จังหวัด Tochigi ซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไปเเค่ 8 กม. ในสวน Ashikaga Flower Park นั้นมีต้นไม้ที่ชื่อว่า "Wisteria" ซึ่งมีอายุถึง 143 ปี บรรยากาศโดยรอบของสวนเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกเเห่งนิทานในฝันที่รายล้อมด้วยสีม่วง สีฟ้า สีชมพู สลับเเซมๆกันอยู่อย่างสวยงามจากต้นไม้เป็นพันตารางกิโลเมตร จนเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้ขนาดใหญ่กลางเมืองทีเดียว เเน่นอนว่าช่วงที่ดอกไม้บานสะพรั่งรับประกันความโรเเมนติกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม 3. Cherry Blossom Street : Bonn เยอรมนี   ดอกไม้สีชมพูบานกลางเมืองนี้ อยู่ที่เยอรมนี ซึ่งเป็นถนนสายที่เรียกได้ว่าโรเเมนติกมากๆค่ะ ที่มาของถนนสายนี้เกิดจากในปี 1980 มรการวางผังเมืองให้รอบๆทั้งสองข้างทางของถนนสายนี้ปลูกต้นซากุระเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ้น เเต่ด้วยสภาพอากาศที่เเตกต่างกัน ทำให้ดอกไม้บานออกมาเป็นสีชมพูต่างจากของญี่ปุ่นอย่างที่เห็น เเละช่วงเวลาบานก็ต่างไปจากที่ญี่ปุ่นอีกด้วย เเต่ถึงยังไงใครๆก็อยากจูงมือกันไปเดินชิลล์ที่นี่ให้หัวใจเป็นสีชมพูอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะ 4. Tunnel of Love : ยูเครน   อุโมงค์เเห่งความรัก (Tunnel of Love) คืออีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เป็นอุโมงค์รถไฟที่สร้างขึ้นจากต้นไม้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ในเขตเมืองเคลเว่น (Klevan) เมืองเล้กๆในจังหวัดริฟเน(Rivne region) เเค่เห็นรูปก็รู้สึกว่าโรเเม๊นสุดๆเเล้ว เป้นที่โรเเมนติกระดับท็อปสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งเลยทีเดียว 5. Siena : Tuscany อิตาลี   อิตาลีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรเเมนติก นอกเหนือจากโรมเเล้ว ที่ เซียน่า (Siena) ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เรียกได้ว่าเเทบจะอยู่ในจิตนาการของคนที่ฝันถึงความโรเเมนติก ที่นี่ตั้งอยู่ในเเคว้นทัสคานี (Tuscany) เป็นเมืองยุคกลางที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เเละสถาปัตยกรรม จนยูเนสโก้ยกย่องให้ที่นี่กลายเป็นเมืองมรดกโลกปี 1995  6. Hitachi Seaside Park : ญีปุ่น   ยิ่งกว่าเทพนิยาย Hitachi Seaside Park หรือ สวน Hitachi Nakakoen เป็นสวนที่ได้รับความนิยมมากในญีปุ่น มีขนาดดว่า 153 เฮกเตอร์ ดอกไม้ที่ปลูกที่นี่มีความสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะในเเต่ละฤดูกาลทางสวนจะมีการปลูกดอกไม้ที่เเตกต่างกันค่ะ เป็นที่เหมาะๆจะมาจูงมือถ่ายรูปเล่นท่ามกลางดอกไม้สวยๆ 7. Cappadocia : ตุรกี   ลองจิตนาการเล่นๆว่าคุณได้ลอยอยู่บนบอลลูนท่ามกลางเมืองมหัศจรรย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศตุรกี เเค่นี้ก็ฟินเเล้ว Cappadocia เป็นเมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1985 สีสันของที่นี่ คือการขึ้นบอลลูนไปชมรับลมทัศนีย์ภาพของภูเขาหน้าตาเเปลกประหลาดไกลสุดลูกหูลูกตา ชวนฝันใช่ไหมล่ะ 8. Venice : อิตาลี   ถ้าพูดถึงเรื่องโรเเมนติกเเล้วล่ะก็ จะขาดที่นี่ไปได้ยังไง เวนิส อิตาลี "เมืองเเห่งสายน้ำ" (The City of water) ที่มีคลองสำหรับใช้สัญจรเเทนถนนมากกว่า 150 สาย เเละมีเรือกอนโดลา สุดยอดเเห่งความโรเเมนติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันเเห่งศิลปวัฒนธรรม เเละดนตรี ผู้คนทั่วโลกรู้จักที่นี่ เเละเชื่อสิว่าใฝ่ฝันอยากมาเที่ยวสักครั้งในชีวิต 9. Zhouzhuang : จีน   โจวจวง (Zhouzhuang) เป็นเมืองเล้กๆในมณฑลเจียงซู ทางจะวันออกของประเทศจีนค่ะ ที่นี่เป็นเมืองที่ได้รับขนามนามว่าเป็น "เมืองเเห่งสายน้ำ" เช่นเดียวกับเวนิส เเละเป็นเมืองท่าที่เก่าเเก่ที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ มีสะพานหินรูปเเบบต่างๆเชื่อมร้านค้าถนนหนทางเเละบ้านเรือนอย่างพอเหมาะพอเจาะ เเละเเสนจะโรเเมนติก 10. Sagano bamboo forest : ญี่ปุ่น   ป่าไผ่ซากาโนะ (Sagano bamboo forest) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรมาเเวะสักครั้งหากได้มาญี่ปุ่น ผ่าไผ่ซากาโนะนี้เป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเกียวโต ทั้งทัศนียภาพที่สวย เเละเเปลกตาของป่าไผ่ซากาโนะ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนที่นี่อย่างไม่ขาดสาย เราสามารถเดินชมป่าไผ่ตามทางเดินที่ได้จัดไว้ให้เป็นระยะทาง 500 เมตร ตลอดสองข้างทางเดินประกอบไปด้วยต้นไผ่สูงชะลูด นอกจากจะโรเเมนติกเเล้ว ยังเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกเทพนิยายกันสองคนอีกด้วย

  More Detail +

  5 เมนูเผ็ดร้อนของอาหารเกาหลี!

  5 เมนูเผ็ดร้อนของอาหารเกาหลี!     Takkalbi หรือ Dakgakbi (ดักคาลบิ) ดักคาลบิ ไก่บาร์บีคิวผัดซอส อาหารขึ้นของเมืองชุนชอน โดยเป็นการ นำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดรวมกับซอสพริกไทยแดงแบบเกาหลี เวลารับประทาน จะนำผักกาดเขียว มาห่อรับประทาน  เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือน้ำซุปเย็น     Tteokbokki (ต๊อกบ๊อกกี) เมนูอาหารที่ฮิตสุดๆ โดยเฉพาะในหมู่วัยเรียน ต๊อกบ๊อกกี ถือได้ว่าเป็นอาหาร Fast Food ของเกาหลี รสชาติของต๊อกบ๊อกกีจะออกรสจืดอมหวาน เมื่อ ราดซอส สีแดงที่ได้มาจาก โกชูจัง (ซอสพริก เกาหลี) แล้วจะอร่อยกลมกล่อมรสชาติเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ     Abiko curry (ข้าวหน้าแกงกะหรี่) ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ทีมีให้เลือกความเผ็ดร้อนได้หลายระดับตามใจคนรับประทานกันเลย รสชาติและหน้าตาก็คล้ายกับข้าวหน้าแกงกะหรี่ของญี่ปุ่น พูดง่ายๆก็คืออาหารญี่ปุ่นนั่นเอง     Jjambbong (ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ด)  ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดส์ ที่มีรสเผ็ด โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นเนื้อสัตว์ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ และเส้นอูด้ง     Onnuriye Donkatsu (pork cutlet) เนื้อหมูทอด ที่ ราดด้วยซอสพริกสีแดง เข้มที่ ทำจากพืชสมุนไพรในเอเชีย แต่จะเผ็ดร้อนได้ใจคนไทยอย่างไรนั้นคงต้องไปลองพิสูจน์หาทานดูสักครั้งจ้า   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Napira Travel Stylist   โทร 02-719-8009

  More Detail +

  สถานที่ยอดนิยม...ท่องเที่ยวปีใหม่

  สถานที่ยอดนิยม...ท่องเที่ยวปีใหม่   ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงปีใหม่ นอกเหนือจากการ ชมทะเลหมอก แล้วที่ดอยอ่างขางยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เยี่ยม ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชม พืชพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาว เดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น     ภูกระดึง จังหวัดเลย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่รักในการผจญภัยไต่ระดับ พิชิตยอดภูกระดึง นอกจากนั้นยังมี ทั้ง  จุด ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และตกดิน ที่สวยงาม ธารน้ำตก ที่ปกคลุมด้วยใบเมเปิล อีกด้วย     ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองเล็ก ๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศที่เงียบสงบ ท่ามกลางท้องฟ้าสีครามแสงแดดอุ่น ๆ ชม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ของผู้คน โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวซึ่งที่พักค่อนข้างเต็มตลอด     ดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน จุดที่ ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และ ตกดิน  ซึ่งท่านสามารถมองเห็น วิวของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา นอกจากนี้ ดอยเสมอดาวยังมีลานกว้าง ที่เหมาะสำหรับการตั้งเต็นท์ ดูดาวนับล้านดวงบนท้องฟ้ายามค่ำคืน     วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก อีกทั้งยังมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปี จึงเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยว และ ยังมีกิจกรรมให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ชิมองุ่นจากไร่, เยี่ยมสวนผักปลอดสารพิษ,ชมสวนดอกไม้ ฯลฯ     สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง ที่สวยงาม รีสอร์ทน่ารักๆ ร้านค้า ร้านกาแฟเก๋ ๆ และบรรดา น้องแกะขนปุย ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนผึ้งเหมาะกับไปการเที่ยว เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศ ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ ฟังเพลงเพลิน ๆ อีกด้วย     จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร ชม การปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ สัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชาวอีสาน ตลอดจนการชมธรรมชาติ และบรรยากาศที่สวยงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิด     พัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกนาน และความคึกคัก โดยเฉพาะช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออก ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และเพลิดเพลินกับ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่งดงามต่าง ๆ มากมาย     เที่ยวทะเล จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ ความสวยงามของทะเล ซึ่งถือได้ว่าสวยงามติดอันดับโลก และยังมี จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของไทยเลยทีเดียว   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

  More Detail +