Package

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม 3วัน2คืน 

ไฮไลท์

- พักโรงเเรม ย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง

- สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เเละพระธาตุมุเตา 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า

- สักการะเทพทันใจ ผู้ประทานพรเเบบรวดเร็วทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์

- นมัสการพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ามีชีวิตอยู่จริง ณ วัดบารมื

- ชมพระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประกัน

- สัักการะเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา เมืองสิเรียม อธิฐานขอพรให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง


อัตราค่าบริการ / ท่าน (ออกเดินทาง มีไกด์พาเที่ยว)

โรงเเรม

เดินทาง 4 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ท่านละ

ORCHID HOTEL / UPTOWN HOTEL 3*

SKY STAR HOTEL / TAWIN GARDEN HOTEL 4*

VINTAGE LUXURY YACH HOTEL เรือสำราญ

KANDAW GYI HOTEL 5*

CHATRIUM HOTEL / NOVOTEL 5*

17,490

18,590

18,590

20,790

21,890

3,000

4,500

4,500

5,000

6,500

หมายเหตุ ภัตราคารอาหารการะเวก + โชว์วัฒนธรรม จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท 

   

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางเเละสายการบินตามระบุในรายการ

- ค่าภาษ๊สนามบิน เเละค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- โรงเเรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของเเต่ละประเทศ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชัปป์ประกันภัย(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูเเลเเละอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มเเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารเเละเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

- ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเละค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

Save
6%

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

More Detail +

23,500 บาท
Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand