WONDERFUL MYANMAR

 • Code Package

  MYANMAR

 • Country

 • Period time

  3วัน 2คืน

 • Travel Today to

  -

 • ราคาเริ่มต้น

  -

 • ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม 3วัน2คืน   ไฮไลท์ - พักโรงเเรม ย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง - สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เเละพระธาตุมุเตา 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า - สักการะเทพทันใจ ผู้ประทานพรเเบบรวดเร็วทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์ - นมัสการพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ามีชีวิตอยู่จริง ณ วัดบารมื - ชมพระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประกัน - สัักการะเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา เมืองสิเรียม อธิฐานขอพรให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง อัตราค่าบริการ / ท่าน (ออกเดินทาง มีไกด์พาเที่ยว) โรงเเรม เดินทาง 4 ท่าน ท่านละ พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ ORCHID HOTEL / UPTOWN HOTEL 3* SKY STAR HOTEL / TAWIN GARDEN HOTEL 4* VINTAGE LUXURY YACH HOTEL เรือสำราญ KANDAW GYI HOTEL 5* CHATRIUM HOTEL / NOVOTEL 5* 17,490 18,590 18,590 20,790 21,890 3,000 4,500 4,500 5,000 6,500 หมายเหตุ ภัตราคารอาหารการะเวก + โชว์วัฒนธรรม จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท        อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางเเละสายการบินตามระบุในรายการ - ค่าภาษ๊สนามบิน เเละค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน) - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ - โรงเเรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของเเต่ละประเทศ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชัปป์ประกันภัย(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   อัตรานี้ไม่รวม - ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูเเลเเละอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มเเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารเเละเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด - ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเละค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% - ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ รับรายละเอียดและเอกสารได้ที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009

 • HOKKAIDO PACKAGE

 • Code Package

  Hokkaido Package

 • Country

 • Period time

  วันนี้ - มีนาคม 2559 TH

 • Travel Today to

  27 ม.ค. 2559

 • ราคาเริ่มต้น

  33,900 บาท

 • HOKKAIDO PACKAGE 5 DAY 3 NIGHTS ไฮไลท์ - อิสระท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด ด้วยตัวเอง เลือกได้ในเเบบคุณ - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เกาะฮอกไกโด รวมภาษีสนามบินเเละน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค - โรงเเรมใกล้เเหล่งช้อปปิ้งในซัปโปโร 3 คืน พร้อมอาหารเช้า - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ไม่ต้องรอไปเป็นกรุ๊ป เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได้เลย ** ยกเว้น เทศกาลเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** DAY Time Destination meal 1 23.35 ผู้เดินทางทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - 2               01.35  05.10 09.15 14.50   ที่พัก     ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน คาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 706 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง  ออกเดินทางจากสถานบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 580 เดินทางถึงสถานบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋ว รถไฟ JR Hokkaido Rail Pass ฺBEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก * สามารถเข้า Check in ห้องพักโรงเเรมได้ตั้งเเต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป   -               3     เช้า   ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass BEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก ฺB     4     เช้า   ที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass BEST WESTERN SAPPORP HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก ฺB     5           เช้า   16.00 20.55 22.00 23.55 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม สมควรเเก่เวลา เดินทางด้วยตนเอง สู่สนามบินชิโตเสะ ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 581 ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ B           อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) เส้นทางเเละสายการบินตามระบุในรายการ(ตั๋วโปรโมชั่น   คลาสที่กำหนด) - ค่าภาษีสนามบิน เเละภาษีน้ำมัน ตามรายการอัพเดทเมื่อ 29 กันยายน 2558 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม   จากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่         โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก. ขนาดตามที่สายการ   บินกำหนด - ค่าโรงเเรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่า 3 คืน (Standard Twin Room พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า - กรณีผู้เดินทางต้องการจองห้องประเภทอื่น หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้เอง - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน ประเภทธรรมดา (ORDINARY) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม - ค่ารถรับ-ส่ง ไปกลับระหว่างสนามบินเเละโรงเเรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่ม เเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมือง สำหรับคนต่างด้าว - ค่าธรรมเนียมวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า สายการบินกำหนด - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเะลภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข - สามารถออกเดินทางได้ตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวด้วยตนเอง - กำหนดเดินทางตั้งเเต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559 (นกเว้นเทศกาลของไทย,ญี่ปุ่น เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคานี้ต้อง   จองเเละออกตั๋วภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 *หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยน   เเปลง* เเละสำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ - ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วเเล้วไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนเเปลงใดๆได้เลย(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อยไข   ของเเต่ละสายการบิน) - ราคาที่เเสดงข้างต้นสำหรับห้องพัก 3 คืน ไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนด - หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยเเล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หรือตามข้อกำหนดของทางสายการ     บิน - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด       กฎหมาย หรือ การหลบหนีเข้าเมือง เเละจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาเเล้ว - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิเเผ่นดินไหว ภูเขาไฟ       ระเบิด - อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม   จริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าเเล้ว เเละค่าวางมัดจำ ห้องพัก ฯลฯ หมายเหตุ :ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน เเละสถานะห้องพักในวันนั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โดยมิได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติอต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

 • Save
  6%

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

  More Detail +

  23,500 บาท
  Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand