WONDERFUL EUROPE

 • Code Package

  PARIS

 • Country

 • Period time

  วันนี้- 31 มี.ค. 2559

 • Travel Today to

  -

 • ราคาเริ่มต้น

  52,900 บาท

 • Highlight - เเพคเกจท่องเที่ยวขั้นต่ำ 4 ท่าน ออกเดินทาง รวมค่าวีซ่าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม - อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ได้ตามอัธยาศัย - พักโรงเเรมใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวก รวมอาหารเช้า - บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออร์คิดส์พลัสได้ 50% วันที่ รายละเอียดการเดินทาง อาหาร 1 เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - 2 00.05 น. เดินทางสู่ปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930  -   07.05 น. เดินทางสู่ปารีส เดินทางสู่โรงเเรมโดย Private Car     ที่พัก Campanile Maine Montparnasse หรือเทียบเท่า ***   3 อิสระตามอัธยาศัย  Breakfast   ที่พัก Campanile Maine Montparnasse หรือเทียบเท่า***   4 อิสระตามอัธยาศัย  Breakfast   ที่พัก Campanile Maine Montparnasse หรือเทียบเท่า ***   5 เช้า เดินทางสู่สนามบินปารีส โดย Private Car  Breakfast   13.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931   6 05.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพ   อัตราค่าบริการ >>> เดินทางเอง ตั้งเเต่ 4 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) โรงเเรม เดินทาง2ท่าน ท่านละ เดินทาง4ท่าน ท่านละ CAMPANILE MAINE MONTPARNASSE HOTEL*** 52,900 48,900 IBIS STYLES PARIS BERCY HOTEL *** 54,500 50,500 MERCURE GARE MONTPARNASSE HOTEL **** 57,500 53,500 PULLMAN MONTPARNASSE HOTEL **** 59,500 55,500 NOVOTEL CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL **** 59,700 55,700 อัตรานี้รวม - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ โปรโมชั่น GV2/GV4 (เดินทาง2/4ท่าน) W class รวมภาษีสนามบินเเละภาษีน้ำมัน *** (V class จ่ายเพิ่ม 1000 บาท / Q class จ่ายเพิ่ม 2000 บาท) - รถ Private car 2 หรือ 4 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถ รับส่งสนามบิน-โรงเเรม-สนามบิน - โรงเเรมตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น schengen visa (ยื่นที่สถานฑุตฝรั่งเศส) - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. - ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท อัตรานี้ไม่รวม - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออก เมืองสำหรับคนต่างด้าว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม เเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงเเรม / ค่าทิปคนขับรถ - ค่าน้ำหนักกระเป่าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเละค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข - เเพคเกจเริ่มเดินทางตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ - สำรองที่นั่ง ตั้งเเต่วันนี้ - 31 มีนาคม 59 (ยกเว้นช่วงเทศกาลเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของตั๋วเครื่องบิน เเละห้องพักหากเดินทางตรงกับช่วงงานเเฟร์ หรือเทศกาล อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงเเรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองเเพคเกจ - ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วเเล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนเเปลงใดๆได้เลย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน)

 • Save
  6%

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

  More Detail +

  23,500 บาท
  Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand