Package

HOKKAIDO PACKAGE 5 DAY 3 NIGHTS

ไฮไลท์

 • - อิสระท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด ด้วยตัวเอง เลือกได้ในเเบบคุณ
 • - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เกาะฮอกไกโด รวมภาษีสนามบินเเละน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค
 • - โรงเเรมใกล้เเหล่งช้อปปิ้งในซัปโปโร 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • - ไม่ต้องรอไปเป็นกรุ๊ป เพียง 2 ท่าน ก็ออกเดินทางได้เลย

** ยกเว้น เทศกาลเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ **


DAY Time Destination meal

1

23.35

ผู้เดินทางทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

2

 

 

 

 

 

 

 

01.35 

05.10

09.15

14.50

 

ที่พัก

 

 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน คาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 706

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง 

ออกเดินทางจากสถานบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 580

เดินทางถึงสถานบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋ว

รถไฟ JR Hokkaido Rail Pass

ฺBEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก

* สามารถเข้า Check in ห้องพักโรงเเรมได้ตั้งเเต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 

-

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

เช้า

 

ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass

BEST WESTERN SAPPORO HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก

ฺB

 

 

4

 

 

เช้า

 

ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยใช้ตั๋วรถไฟ JR Hokkaido Rail Pass

BEST WESTERN SAPPORP HOTEL หรือตามรายการที่ท่านเลือก

ฺB

 

 

5

 

 

 

 

 

เช้า

 

16.00

20.55

22.00

23.55

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงเเรม

สมควรเเก่เวลา เดินทางด้วยตนเอง สู่สนามบินชิโตเสะ

ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 581

ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ เเปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

B

 

 

 

 

 

อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) เส้นทางเเละสายการบินตามระบุในรายการ(ตั๋วโปรโมชั่น   คลาสที่กำหนด)
 • - ค่าภาษีสนามบิน เเละภาษีน้ำมัน ตามรายการอัพเดทเมื่อ 29 กันยายน 2558 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม   จากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่         โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก. ขนาดตามที่สายการ   บินกำหนด
 • - ค่าโรงเเรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่า 3 คืน (Standard Twin Room พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • - กรณีผู้เดินทางต้องการจองห้องประเภทอื่น หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้เอง
 • - ตั๋วรถไฟ JR HOKKAIDO RAIL PASS เเบบ 3 วัน ประเภทธรรมดา (ORDINARY)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • - ค่ารถรับ-ส่ง ไปกลับระหว่างสนามบินเเละโรงเเรม
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่ม เเละอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมือง สำหรับคนต่างด้าว
 • - ค่าธรรมเนียมวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
 • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า สายการบินกำหนด
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเะลภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไข

 • - สามารถออกเดินทางได้ตั้งเเต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
 • - กำหนดเดินทางตั้งเเต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559 (นกเว้นเทศกาลของไทย,ญี่ปุ่น เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคานี้ต้อง   จองเเละออกตั๋วภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 *หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยน   เเปลง* เเละสำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ
 • - ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วเเล้วไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนเเปลงใดๆได้เลย(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อยไข   ของเเต่ละสายการบิน)
 • - ราคาที่เเสดงข้างต้นสำหรับห้องพัก 3 คืน ไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนด
 • - หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยเเล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หรือตามข้อกำหนดของทางสายการ     บิน
 • - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด       กฎหมาย หรือ การหลบหนีเข้าเมือง เเละจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาเเล้ว
 • - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิเเผ่นดินไหว ภูเขาไฟ       ระเบิด
 • - อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทจะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม   จริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ,ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าเเล้ว เเละค่าวางมัดจำ ห้องพัก ฯลฯ

หมายเหตุ :ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่นั่งว่างของตั๋วเครื่องบิน เเละสถานะห้องพักในวันนั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โดยมิได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติอต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

Save
6%

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

More Detail +

23,500 บาท
Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand