• ยื่นวีซ่าดูไบ สายการบินเอมิเรตส์

  การยื่นวีซ่าดูไบ :สายการบินเอมิเรตส์     เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดูไบ Visa Tourist 1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น) 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผม, ห้ามใส่หมวก, ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาว ** 3. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้*** * กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสยืนยัน * กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชื่อรับรอง ทั้ง 2 ท่าน * กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทํางาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน การทํางานของคู่สมรสด้วย * กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับรองมาด้วย 4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 7. ตั๋วเครื่องบินที่มีการออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว สายการบิน EMIRATES เท่านั้น 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ) *** กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร หรืออื่นๆ แนะนำให้ยื่นวีซ่า ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่ http://www.emirates.com/th/thai/ เลือกหัวข้อ "การจัดการจองของคุณ" กรอกข้อมูลต่างๆ และจะต้องชำระค่าบริการผ่านการตัดบัตร เป็นต้น 9. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ หรือหากท่านพักกับญาติ พี่น้อง หรือ เพื่อน จะต้องมีหนังสือรับรองจากญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ดูไบ, สำเนาพาสปอร์ตสี, สำเนา Visa และหนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากทางนั้นด้วย 10. VISA  APPLICATION FORM กรณีให้ทางเรายื่นวีซ่า ทางบริษัทจะกรอกข้อมูลให้  หมายเหตุ: การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ (เวลาราชการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น. หยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ) และ วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa)  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสายการบิน                           4,000.00 บาท / ท่าน ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว                              1,000.00 บาท / ท่าน รวมค่าวีซ่าพร้อมค่าบริการ                              5,000.00 บาท / ท่าน ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ หมายเหตุ : - เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย 1. สายการบินเอมิเรตส์ 2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก 3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออฟฟิศของ Emirates Airline อยู่ที่ตึก BB ชั้น 2 อโศก (ติดกับตึกแกรมมี่)  ที่ตั้้ง EMIRATE AIRLINES 2nd FOLLr.,Building 54,Asoke Road Sukhumvit 21 Bangkok 10110   โทร. 02- 6641040 เงื่อนไขการให้บริการ:ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสายการบินเอมิเรต์, โรงแรม และบริิษัททัวร์ที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย กำหนดวันส่งเอกสาร - กรุณาส่งเอกสารมาให้ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009  

  More Detail +

  ฤดูกาล กับ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

  ฤดูกาล กับ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น   ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ฤดูแห่งดอกไม้บาน ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน เริ่มตั้นแต่ภาคใต้ของประเทศไล่จนถึงภาคเหนือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกซากุระบานเต็มที่ในบริเวณกรุงโตเกียว คือ ช่วงราวปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน   อย่างไรก็ตาม การบานของดอกซากุระนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เสื้อที่ควรเตรียมไป ถ้าไปต้นฤดูใบไม้ผลิ จะยังเป็นรอยต่อของช่วงฤดูหนาวอยู่อากาศยังหนาวสำหรับคนไทย ควรเตรียมแจ็กเก็ต และสเว็ตเตอร์กันหนาวไป เตรียมเสื้อด้านในที่ให้ความอบอุ่นไป และสวมเสื้อคลุม แจ็กเก็ตหรือคาร์ดิแกน หรือเสื้อคลุมบางตัวยาว ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่     ควรเตรียมกางเกงขายาว กางเกงขายาวแนบเนื้อตัวหนา ถุงน่องแบบหนา และถุงเท้ายาว พร้อมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบูทแบบหุ้มข้อ   ฤดูร้อน : มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ฤดูแห่งดอกไม้ไฟ ดูร้อนเป็นฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์พร้อมความเขียวขจีทั่วประเทศ เทศกาลฤดูร้อนถือเป็นการรวมตัวของคนในชุมชน และผู้มาเยือน เพื่อร่วมชมเทศกาลดอกไม้ไฟ และ ชมระบำพื้นเมือง “Bon Odori” ที่มีสีสันและชีวิตชีวา เสื้อที่ควรเตรียมไป เสื้อผ้าแบบเมืองร้อน เสื้อแขนกุดพร้อมเสื้อทับด้านนอก เสื้อยืดแขนสั้น ชุดเดรส กางเกง หรือกระโปรงสั้น กางเกงขายาว ถุงเท้าแบบสั้น รองเท้าหุ้มส้นธรรมดา หรือรองเท้าสาน โลชั่นกันแดด ชุดว่ายน้ำ แว่นตากันแดด หมวกสำหรับกันแดด แต่ควรให้นำแจ็กเก็ตหรือเสื้อคลุมอย่างบางไปด้วย สำหรับถ้าอากาศเย็นในช่วงกลางคืน และไม่ควรลืมผ้าเช็ดหน้า ผ้าฝ้าย หรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆ สำหรับเช็ดเหงื่อ     ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ฤดูแห่งใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว และใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นสบาย นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง เหลือง และส้ม   ขุนเขาต่างๆ ถูกแต่งแต้มให้มีสีสันราวกับพรม นอกจากนี้ ยังเป็นเวลาแห่งการผสมผสานระหว่างเทศกาล การกีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม หนึ่งในสัญลักษณ์ของฤดูนี้คือ งานเทศกาลดอกเบญจมาศ เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไป  เสื้อแขนยาว และ กางเกงแนบเนื้อด้านใน สำหรับให้ความอบอุ่นกับร่างกาย อาจใส่เป็นเสื้อคลุม และแจ๊กเก็ต พร้อมผ้าพันคอ สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อ หรือรองเท้าผ้าใบ      ฤดูหนาว : ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ฤดูแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ ฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น เทศกาลต่างๆในฤดูนี้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหิมะ และน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับ หิมะ และ รูปแกะสลัก พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ   ในช่วงเวลานี้จะมีงานเทศกาลต่างๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันสำหรับชาวญี่ปุ่น เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไป ชุดกันหนาวไปให้พร้อม เสื้อและกางเกงแนบเนื้อด้านใน สำหรับให้ความอบอุ่นกับร่างกาย จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค๊ต ชุดผ้าขนสัตว์และแจ็คเก็ต ชนิดหนาเป็นพิเศษ ถ้าเป็นแบบกันน้ำได้ก็ยิ่งดี ผ้าพันคอแบบหนา ถุงมือ หมวกไหมพรมแบบกันหนาวได้ ถ้าหนาวมากอาจต้องมีที่ปิดหู ส่วนถุงเท้าให้ใส่แบบหนาๆ รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าบูทที่กันความหนาวเย็นและหิมะได้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ   Cr.http://www.jnto.or.th/ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

  More Detail +

 • ทำวีซ่า ไปอินเดีย

      การยื่นวีซ่าอินเดีย 6 ขั้นตอน ง่ายๆในการทำวีซ่ากับเรา คือ  1) จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง2) โทรหาเรา 02-719-8009 ต่อแผนกวีซ่าอินเดีย แจ้งเราว่าต้องการใช้บริการยื่นวีซ่า แจ้งว่าจะส่งเล่มพาสปอร์ตวันไหน ให้เรา3) จากนั้นคุณก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทาง EMS (อย่าส่งโดยไม่บอกกล่าว)4) เมื่อเราได้รับเล่มของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณโอนเงิน ทาง SMS 5) หลังจากเราขอวีซ่าให้คุณเรียบร้อย เราจะส่งเล่มคืนทาง EMS พร้อมโทรแจ้ง (ค่าบริการ 100)6) เมื่อคุณได้รับพาสปอร์ตคืน กรุณาโทรกลับและแจ้งทางเราที่แผนกวีซ่า ค่าวีซ่า- update ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 / 6 / 2560 ที่สถานทูตอินเดียเรียกเก็บ (กรณีที่ท่านไปยื่นด้วยตัวเอง) วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท (เฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย)  มีค่าวีซ่า 4,100 บาท , บวกค่าบริการของสถานทูต 70 บาท , ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global 38 บาท , ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน 150 บาท (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)  รวมเป็น 4,358 บาท ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/india/thailand/tourist-visa.html หรือ โทร: 02- 2583063-4   ประกาศจากสถานทูตอินเดีย-กฏการยื่นปัจจุบัน* 1. ระยะเวลาการรับวีซ่า (สำหรับคนไทย) ใช้เวลาขั้นต่ำ 3 วันทำการ2. (ข่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) - ทางการอินเดียได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับยกเลิกนโยบายการเข้าอินเดีย    ภายใน 2 เดือน โดยมีผลทันที ในเอกสารทางการได้ระบุไว้ดังนี้ ทางรัฐบาลได้ทบทวนนโยบายได้เคยกำหนดไว้สำหรับ    วีซ่าท่องเที่ยว (tourist visa) ว่า ห้ามเดินทางเข้าอินเดียอีกในภายเวลาระยะเวลา 2 เดือนหลังจากได้เดินทางออกจากอินเดีย    ไปแล้วนั้น ทางการอินเดียได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกข้อจำกัดนี้ สำหรับนักท่องเที่ยว ยกเว้น ชาวอัฟกานิสถาน, จีน, อิหร่าน,    ปากีสถาน, อิรัก, ซูดาน, บังคลาเทศ และ นักท่องเที่ยวที่ออกจากประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ    การยกเลิกข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้ทันที     ค่าวีซ่า รวมค่าบริการที่ทางเราเรียกเก็บ (กรณีจ้างให้เราทำ) (ราคา Update วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง ปัจจุบัน)วีซ่าท่องเที่ยว คิดค่าบริการเล่มละ 5,858 บาท ระยะเวลาการทำวีซ่า กรณีทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน (มีค่าด่วนเพิ่ม)*ต้องยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเดินทาง   ตารางการยื่นวีซ่าของเราวันพุธ ไปยื่นเล่มที่สถานทูต 09:00-13:00 น. สถานทูตใช้เวลาพิจารณา ขั้นต่ำ 3-5 วันทำการ ทางสถานทูตจะเป็นผู้จัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ EMS ให้เองเมื่อวีซ่าอนุมัติ      หมายเหตุ- ควรจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้เราก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ค่าบริการนี้เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น ค่าบริการไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ค่าบริการวีซ่าประเภทอื่นๆ (กรุณาโทรสอบถาม)         ตัวอย่างวีซ่าอินเดียปัจจุบัน (update ข้อมูล 20/12/2014)      เอกสารและข้อมูลที่ต้องส่งมาด้วย เพื่อขอวีซ่าอินเดียเนื่องจากสถานทูตอินเดียเพิ่งประกาศเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ (เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2555) จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนุมัติ เรื่องจะถูกตีกลับออกมา และที่สำคัญ ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน  ให้กรอกโดยละเอียด แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารที่กำหนดไว้ด้านล่าง ให้ครบถ้วน  คลิก.. เพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า 1. เล่มหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน   (ถ้าอายุไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถขอวีซ่าอินเดียได้ กรุณาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่)    ** พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ต้องส่งมา ถ้าส่งมาเราคิดค่าส่งเล่มคืนอีกท่านละ 50 บาท 2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ สำหรับการขอวีซ่าอินเดีย   รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมี ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้นค่ะ    กรุณาบอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส เท่ากันทั้งกว้าง ทั้งยาว    ห้ามส่งขนาดอื่น มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการสมัครวีซ่าของท่านได้ สถานทูตเข้มงวดมาก       ถ้ารูปที่ส่งมาขนาดไม่ถูกต้อง เราจะเก็บค่าทำรูปเพิ่มอีก 100 บาท ค่ะ ตัวอย่างภาพถ่าย   ขนาดรูปต้องเป๊ะตามนี้เลย ย้ำว่า 2x2 นิ้ว   ถ้าไม่ได้ขนาดเราจะให้ท่านส่งรูปมาใหม่ ควรเลือกรูปที่คุณดูดี เพราะว่าวีซ่าปัจจุบัน โชว์รูป(ตามตัวอย่างข้างบน) 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (*ต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง ลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นต์ในเล่มพาสปอร์ต)4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  (ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง) 5. ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป และวันกลับ ชัดเจน (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)6. ใบจองโรงแรมที่อินเดีย เลือกเอาแค่ 1 โรงแรม (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)    หมายเหตุ-การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเองเรียนให้ทราบว่า ตามกฏและแบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบใหม่ของประเทศอินเดีย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไปนั้น สถานทูตอินเดีย ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดกับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ทางเราจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากจุกจิก ข้างต้น เพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ     เงื่อนไขการให้บริการ-ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย    กำหนดวันส่งเอกสาร - กรุณาส่งเล่มพาสปอร์ต และเอกสารประกอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง   หมายเหตุ: ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ย้ายสถานที่ ยื่นวีซ่าอินเดีย ไปที่..   ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย IVS  อาคาร PS TOWER ชั้น 10 สุขุมวิท 21 (อโศก)

  More Detail +

  ข้อมูลการยื่นวีซ่าทั่วโลก

  ข้อมูลการยื่นวีซ่าทั่วโลก Argentina Austria Australia Bangla desh Belgium Brazil Brunei Cambodia Cameroon Canada China Columbia Czech Denmark Dubai Egypt Finland France Germany Greece Hungary Hong Kong India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Japan Korea (South) Kenya Laos Malaysia Mauritius Mexico Morocco Mongolia Myanmar Nepal Netherland   Norway Oman Pakistan Peru Panama Papua New Guinea Philippines Poland Portugal Romania   Russia Singapore Sri Lanka South Africa Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia             Turkey Uruguay Usa Vietnam                                 Napira Travel รับทำวีซ่าท่องเที่ยว และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร ทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่าดูไบ, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าอินเดีย, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าตุรกี วีซ่าจอร์แดน วีซ่าซาอุดิอาราเบีย ติตต่อเรา โทร 02-719-8009 

  More Detail +

 • Stylist จองโรงแรม และ แพคเกจทัวร์เอง

  คลิ็กเดินทางด้วยตนเองกับเราง่ายๆได้เลยที่นี่

  More Detail +

  การยื่น Schengen Visa

   ระเบียบการขอวีซ่า Schengen Visa        บุคคลสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวีเดน และประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งสิ้น 15ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส เยอรมัน ออสเตรีย และเสปน * ยกเว้น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถ อยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า * - กฎระเบียบของ Schengen ระบุไว้ว่าหากได้มีการพำนักอยู่ใน Schengen เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า, การที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ได้อีกครั้งหนึ่ง นั้นจะต้องรอเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะขอใหม่ได้        - หากผู้ที่ต้องการขอวีซ่า Schengen เป็นบุคคลสัญชาติอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงตราประทับให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง (Re-entry or Multiple entries)        - แบบฟอร์มการขอวีซ่าจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆที่จะนำมายื่นประกอบการขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากมีเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาแสดงจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแนบมาด้วย และเอกสารทุกชนิดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น อีกทั้งเอกสารทุกอย่างที่นำมายื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนย้อนหลัง        - เอกสารใบคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่านั้นสามารถรับ ได้ที่สถานทูตฯ หรือ เข้าไปดูได้ใน www.swedenabroad.com/bangkok หรือ www.migrationsverket.com และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคำร้องจากทาง เว็บไซด์ได้        - ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า และทำการชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท4 อนึ่ง ทางสถานทูตฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น        -โดยปรกติแล้ว วีซ่า Schengen ที่ออกให้บุคคลจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ ในบางกรณีที่ต้องมีการส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ สวีเดน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ 1-3 เดือน        *ผู้ที่มาขอวีซ่าต้องมาดำเนินการด้วยตนเองและต้องแนบเอกสารประกอบการ ขอวีซ่ามาให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธได้ และหากต้องการยื่นเรื่องใหม่ภายหลังที่ถูกปฏิเสธไปแล้ว จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาใหม่ทั้งหมด*

  More Detail +

 • สายการบิน Passbook

  iOS 6 ที่มาพร้อมกับหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ passbook หรือบริการตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ iOS ที่แอปเปิลเริ่มปล่อยให้ใช้กัน ซึ่งตั๋วเสมือนนี้เริ่มเป็นที่นิยมในสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งตอนนี้ มีสายการบินระหว่างประเทศ ถึง 10 สายการบินด้วยกัน ที่พร้อมให้บริการ passbook แล้วดังนี้   · Air Canada · American Airlines · ANA *เฉพาะไฟลท์ในประเทศเท่านั้น · Lufthansa · Malaysian Airlines · Porter Airlines · Qantas · Turkish Airlines · United · Virgin Australia เร็ว ๆ นี้ก็จะมี British Airways และ Delta สำหรับประเทศไทย ก็ไม่น้อยหน้าต่างชาติ เพราะมีสายการบิน Nok air พร้อมใช้งาน passbook กับเขาเหมือนกัน ส่วนสาย การบินแห่งชาติ อย่าง การบินไทย ยังไม่มีการพูดถึงเรื่อง passbook แต่อย่างใด  

  More Detail +

  ทำวีซ่า ไปสวิตเซอร์แลนด์

  สวิสอยู่ในกลุ่มเช็งเก้นหรือไม่เช็งเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เกิดขึ้นเมื่อครั้ง ประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปรวมตัวกันตั้งขึ้นเป็นสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งตกลงจะใช้กฎหมาย/ข้อตกลงบางอย่างร่วมกัน รวมไปถึงสกุลเงินที่ตอนนี้ เกือบทุกประเทศในสหภาพใช้คือ สกุลเงินยูโร (Euro) และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น ก็คือเช็งเก้นวีซ่า ที่อนุญาติให้ผู้ถือวีซ่าที่ออกให้จากประเทศใดก็ได้ในกลุ่ม สามารถเดินทางครอบคลุมได้หมดในกลุ่มประเทศเช็งเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ขอเข้าร่วมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ ขอเข้ากลุ่มเช็งเก้นเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2008 เป็นต้นมา ทำให้ตั้งแต่นั้นสวิสเซอร์แลนด์ คือสมาชิกพิเศษในกลุ่มเช็งเก้น มีผลเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้น เกี่ยวกับวีซ่าทุกประการ สิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ยังแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปก็คือ สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงใช้สกุลเงิน ฟรังซ์ และไม่ได้ใช้กฎหมายหรือใช้ข้อตกลงเดียวกันกับสหภาพยุโรปสรุปว่า สวิตเซอร์แลนด์ออกวีซ่าเป็นเช็งเก้น ทำให้วีซ่านี้สามารถเที่ยวประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้นได้ ในกรณีที่คุณต้องการเดินทางไปหลาย ๆ ประเทศในกลุ่มเช็งเก้น หลักการในการขอวีซ่านั้น ให้ดูว่าคุณจะเดินทางไปพำนักที่ประเทศไหนในกลุ่มนานที่สุด ก็ให้ไปทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตนั้นมีแผนที่ที่แสดงเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกเช็งเก้นมาให้ดูกัน เอกสารในการขอวีซ่ามีอะไร และต้องทำอย่างไรบ้างการ ขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว เพื่อเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คัดลอกมาจากเว็บไซท์ของ Swiss Embassy) ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ต้องโทรเพื่อทำการนัดที่เบอร์ 1900 222 340 (นาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.(พย-กพ 8.00-17.00) เว้นวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากที่สวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมกับกลุ่มเช็งเก้น ทำให้การพิจารณาวีซ่าต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม จึงปล่อยคิวให้ขอวีซ่าได้น้อยกว่าเดิม ดังนั้นโปรดวางแผนไปยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่เนิ้น ๆ โดยในวันนัดผู้ขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง    * แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง    * สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ    * รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)    * หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนสวิสฯแล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ    * หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)    * ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา)    * หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนัก      ในสวิสเซอร์แลนด์ได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา    * ประกันการเดินทาง ซึ่งขอให้เช็คจากไฟล์นะคะ ในนั้นจะเป็นรายชื่อบริษัทประกันทั้งหมดที่ทางสถานทูตรับรอง และมีวงเงิน 1.5 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่แค่สวิสอย่างเดียว    * ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)    * สถานฑูตสวิสฯ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ใกล้กับทางฝั่งของแยกเพชรบุรี มาทางรถไฟฟ้าก็ลงสถานี เพลินจิต แล้วเดินขึ้นมาทางแยกถนนเพชรบุรี    * โทรศัพท์ 0 2254 4596    * เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 (เว้นวันหยุดราชการ)    * Website : http://www.eda.admin.ch/bangkokแบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอก สำหรับแบบฟอร์ม Online สามารถทำได้ที่ลิงค์นี้ http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html

  More Detail +

 • เดินทางเป็นหมู่คณะและศึกษาดูงาน

        บริการวางแผนการเดินทางเป็นหมู่คณะ และ รับจัดทัวร์ โดย ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ ในปัจจุบันนี้การเดินทางศึกษาดูงาน หรือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มเติมความรู้ให้กับองค์กร หรือ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันเพื่อให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นกับงาน ในหลายองค์กรจึงมีการให้รางวัลท่องเที่ยว หรือจัดศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการการเดินทางสำหรับคนจำนวนมาก มิใช่เรื่องที่ทำโดยง่ายจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้ยังไม่มีความชำนาญเรื่องการวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม รถ ภัตตาคารเป็นเรื่องที่วุ่นวายอย่างมาก ตลอดจนต้องคำนึงถึงงบประมานในการเดินทางและความต้องการของคณะที่เดินทาง      ณพีรา ทราเวล จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับท่านในการจัดคณะศึกษาดูงาน หรือ จัดทัวร์สำหรับองค์กร  โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่รักในการท่องเที่ยว ที่ผ่านการทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยาวนานเกือบสิบปี โดยเรายินดีให้บริการในการจัดทัวร์ศึกษาดูงานในเส้นทางต่าง ๆ Private Tour หรือทัวร์กรุ๊ปเหมาในเส้นทางต่างที่ท่านต้องการ ทัวร์ MICE  นอกจากนี้เรายังมีบริการจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก รถรับส่ง ฯลฯเรารอที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจท่านประสบผลสำเร็จ.....บริการจัดทัวร์คุณภาพ กับ บางส่วนจากความสำเร็จที่ผ่านมา รับจัดคณะทัวร์ฯ คณะศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านการท่องเที่ยวกว่าสิบปี สนใจโปรดติดต่อ 02-719-8009  Fax 02- 3186776  Email: info@napiratravel.com  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการใช้บริการ  จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา จัดทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนาบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน   กลุ่มกิจกรรม ต่าง ๆ ท่านที่สนใจ และชื่นชอบ การท่องเที่ยวกับกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว (Private Group) ยินดีให้บริการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

  More Detail +

  เทคนิคการจอง ตั๋วโปร 0 บาท

  วันนี้ขอเสนอเทคนิคการจองตั๋วของสายการบิน Air Asia กับโปรประหยัดๆ กันจร้า1. สายการบินแอร์เอเชียร์ มักจะมีการปล่อยข่าวโปร 0 บาท หรือ อื่นๆ ออกมาล่วงหน้า ประมาณ 1 อาทิตย์ค่ะ เช็คได้จาก www.pantip.com หรือบางที อาจจะปล่อยมาทางหน้าเว็บไซต์หลัก www.airasia.com  2.ก่อนอื่น ควรเตรียมรายละเอียดของผู้เดินทางให้เรียบร้อยก่อนนะคะ อย่างน้อยก็ควรมีข้อมูลของหน้าแรกในพาสปอร์ตค่ะก็ควรเคลียร์ยอดเงินในบัตรเครดิตที่จะใช้จองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เพราะ โปร 0 บาท เป็นการหารายได้ล่วงหน้าจากเรา 5-12 เดือนเลยนะคะ 3.วันที่มีการเปิดจองโปร ควรเป็นช่วงเวลาตี 2 ขึ้นไป เพราะช่วงเปิดตัวใหม่ๆคนจะเข้าใช้บริการมากเว็บจะช้า ล่ม และทำอะไรไม่ได้ค่ะ เพราะจากประสบการณ์จองที่ผ่านมา ช่วง 01.30 - 02.00 น. เป็นช่วงที่จองได้ง่ายค่ะ วิธีแก้ก็คือ ควรจะสมัครสมาชิกของเว็บ Air Asia ไว้ค่ะ- 23.00 - 23.30 การจองจะไหลลื่น ไม่ค่อยติดขัด เตรียมข้อมูลให้ครบ แล้วกรอกให้เร็วไว้ค่ะ23.00 - 01.00 อืดมากๆ จนแทบเข้าไม่ได้เลย01.00 - 01.30 เริ่มดีขึ้น แต่ยังไม่ค่อยราบรื่นดีนัก01.30 - 02.00 เป็นช่วงที่จองได้ง่ายที่สุดโปร 0 บาทส่วนใหญ่จะให้ทำการจอง 3-5 วัน ดังนั้นถ้าไม่ได้ทำการจองตั๋วโปรในคืนแรกแล้ว แทบจะหมดสิทธิ์ที่จะได้โปร 0 บาทไปเลย โดยเฉพาะไปกันเป็นกลุ่ม เพราะตั๋ว 0 บาทถ้าเหลือ ส่วนมากก็จะเหลือเพียง 1-2 ที่นั่งเท่านั้นค่ะ ถ้าจองไว้เป็นกลุ่ม อาจจะอดไปยกกลุ่มนะคะ เพราะเที่ยวบินแต่ละเที่ยวจะมีที่นั่งไม่มากค่ะ หรือมีอีกวิธีค่ะ สามารถเอาไปใช้ได้ โดยการแบ่งจำนวนคน 4-5 คน ได้ราคาโปร แล้วที่เหลือก็ราคาปกติ จากนั้นก็เอาราคามารวมกันแล้วหารตามจำนวนคนเพื่อความเสมอภาคกันค่ะระบบการเซ็ทตั๋ว ตั๋วที่ออกจากรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลแทบจะไม่มีเลย ถ้ามีก็จะราคาโปรเพียงขาเดียวเท่านั้นค่ะ และอยากบอกว่า ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดเมืองไทย จะหาราคาโปรยากมากกกกกกกกกกข้อแนะนำอีกอย่างคือ ถ้าเราจองตั๋ว โปร 0 บาทไม่ได้ ก็อย่าพึ่งตกใจไปนะคะ เพราะว่าทางสายการบิน จะปล่อยโปร 0 บาทมาจำนวนหนึ่ง พอครบที่นั่งก็จะปรับเป็นราคาปกติิค่ะ แต่ว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะปล่อยโปร 99 บาทพอโปร 99 บาทหมด ก้จะเป็น 299, 599, 999 บาท เป็นต้น     ในการจองตั๋วโปรของสายการบินแอร์ เอเชีย มีกับดักหลักๆ 3 ข้อที่ต้องระวังนั้นก็คือการเลือกที่นั่ง การเลือกที่นั่ง เว็บจะปรับที่นั่งใหม่และจะเลือก Hot Seat ให้ออโต้ ดังนั้นเราต้องไปติ๊กออกนะคะ มิฉะนั้นจะถือว่าเราเลือก Hot Seat ค่ะกับดักประกัน เว็บจะะให้เลือกประกันออโต้ ถ้าไม่เอา จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมา ให้เลือก Cancle เท่านั้นค่าธรรมเนียมจ่ายบัตรเครดิต หลีกเลี่ยงได้โดยการจ่ายผ่าน SCB ถ้าบัตรอื่นๆจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสียอีกไป-กลับ 192 บาท  สำหรับการจอง สิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อม คือ ดูระยะเวลาโปรฯ ว่าจะมี Flight ช่วงเวลาไหน เล็งวันเดินทางไป-กลับให้พร้อมเตรียมชื่อคนจะไปเป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนบัตรประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)เตรียมข้อมูลบัตรเครดิต รหัสบัตร ชื่อเจ้าของ เลข CVV วันหมดอายุ และเป็นการ์ดแบบใดE-mail ที่ใช้ ต้องดูให้รอบคอบว่ากรอกถูกไหม เดี๋ยวเขาจะส่งบัตรไปให้ผิดmail นะคะแค่นี้เราก็จะสามารถแที่ยวแบบสบายกระเป๋าแล้วล่ะค่ะ ^ ^

  More Detail +

 • Save
  6%

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

  More Detail +

  23,500 บาท
  Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand