• ยื่นวีซ่าดูไบ สายการบินเอมิเรตส์

  การยื่นวีซ่าดูไบ :สายการบินเอมิเรตส์     เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดูไบ Visa Tourist 1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น) 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผม, ห้ามใส่หมวก, ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาว ** 3. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้*** * กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสยืนยัน * กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชื่อรับรอง ทั้ง 2 ท่าน * กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทํางาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน การทํางานของคู่สมรสด้วย * กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับรองมาด้วย 4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 7. ตั๋วเครื่องบินที่มีการออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว สายการบิน EMIRATES เท่านั้น 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ) *** กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร หรืออื่นๆ แนะนำให้ยื่นวีซ่า ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่ http://www.emirates.com/th/thai/ เลือกหัวข้อ "การจัดการจองของคุณ" กรอกข้อมูลต่างๆ และจะต้องชำระค่าบริการผ่านการตัดบัตร เป็นต้น 9. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ หรือหากท่านพักกับญาติ พี่น้อง หรือ เพื่อน จะต้องมีหนังสือรับรองจากญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ดูไบ, สำเนาพาสปอร์ตสี, สำเนา Visa และหนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากทางนั้นด้วย 10. VISA  APPLICATION FORM กรณีให้ทางเรายื่นวีซ่า ทางบริษัทจะกรอกข้อมูลให้  หมายเหตุ: การยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ (เวลาราชการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น. หยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ) และ วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa (Electronic Visa)  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสายการบิน                           4,000.00 บาท / ท่าน ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว                              1,000.00 บาท / ท่าน รวมค่าวีซ่าพร้อมค่าบริการ                              5,000.00 บาท / ท่าน ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ หมายเหตุ : - เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย 1. สายการบินเอมิเรตส์ 2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก 3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออฟฟิศของ Emirates Airline อยู่ที่ตึก BB ชั้น 2 อโศก (ติดกับตึกแกรมมี่)  ที่ตั้้ง EMIRATE AIRLINES 2nd FOLLr.,Building 54,Asoke Road Sukhumvit 21 Bangkok 10110   โทร. 02- 6641040 เงื่อนไขการให้บริการ:ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสายการบินเอมิเรต์, โรงแรม และบริิษัททัวร์ที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากจะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย กำหนดวันส่งเอกสาร - กรุณาส่งเอกสารมาให้ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Napira Travel Stylist  โทร 02-719-8009  

  More Detail +

  ทำวีซ่า ไปอินเดีย

      การยื่นวีซ่าอินเดีย 6 ขั้นตอน ง่ายๆในการทำวีซ่ากับเรา คือ  1) จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามรายละเอียดด้านล่าง2) โทรหาเรา 02-719-8009 ต่อแผนกวีซ่าอินเดีย แจ้งเราว่าต้องการใช้บริการยื่นวีซ่า แจ้งว่าจะส่งเล่มพาสปอร์ตวันไหน ให้เรา3) จากนั้นคุณก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้เราทาง EMS (อย่าส่งโดยไม่บอกกล่าว)4) เมื่อเราได้รับเล่มของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณโอนเงิน ทาง SMS 5) หลังจากเราขอวีซ่าให้คุณเรียบร้อย เราจะส่งเล่มคืนทาง EMS พร้อมโทรแจ้ง (ค่าบริการ 100)6) เมื่อคุณได้รับพาสปอร์ตคืน กรุณาโทรกลับและแจ้งทางเราที่แผนกวีซ่า ค่าวีซ่า- update ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 / 6 / 2560 ที่สถานทูตอินเดียเรียกเก็บ (กรณีที่ท่านไปยื่นด้วยตัวเอง) วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท (เฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย)  มีค่าวีซ่า 4,100 บาท , บวกค่าบริการของสถานทูต 70 บาท , ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global 38 บาท , ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน 150 บาท (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)  รวมเป็น 4,358 บาท ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vfsglobal.com/india/thailand/tourist-visa.html หรือ โทร: 02- 2583063-4   ประกาศจากสถานทูตอินเดีย-กฏการยื่นปัจจุบัน* 1. ระยะเวลาการรับวีซ่า (สำหรับคนไทย) ใช้เวลาขั้นต่ำ 3 วันทำการ2. (ข่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) - ทางการอินเดียได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับยกเลิกนโยบายการเข้าอินเดีย    ภายใน 2 เดือน โดยมีผลทันที ในเอกสารทางการได้ระบุไว้ดังนี้ ทางรัฐบาลได้ทบทวนนโยบายได้เคยกำหนดไว้สำหรับ    วีซ่าท่องเที่ยว (tourist visa) ว่า ห้ามเดินทางเข้าอินเดียอีกในภายเวลาระยะเวลา 2 เดือนหลังจากได้เดินทางออกจากอินเดีย    ไปแล้วนั้น ทางการอินเดียได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกข้อจำกัดนี้ สำหรับนักท่องเที่ยว ยกเว้น ชาวอัฟกานิสถาน, จีน, อิหร่าน,    ปากีสถาน, อิรัก, ซูดาน, บังคลาเทศ และ นักท่องเที่ยวที่ออกจากประเทศปากีสถานและบังคลาเทศ    การยกเลิกข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้ทันที     ค่าวีซ่า รวมค่าบริการที่ทางเราเรียกเก็บ (กรณีจ้างให้เราทำ) (ราคา Update วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง ปัจจุบัน)วีซ่าท่องเที่ยว คิดค่าบริการเล่มละ 5,858 บาท ระยะเวลาการทำวีซ่า กรณีทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน (มีค่าด่วนเพิ่ม)*ต้องยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเดินทาง   ตารางการยื่นวีซ่าของเราวันพุธ ไปยื่นเล่มที่สถานทูต 09:00-13:00 น. สถานทูตใช้เวลาพิจารณา ขั้นต่ำ 3-5 วันทำการ ทางสถานทูตจะเป็นผู้จัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ EMS ให้เองเมื่อวีซ่าอนุมัติ      หมายเหตุ- ควรจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้เราก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ค่าบริการนี้เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น ค่าบริการไม่รวมค่าจัดส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ค่าบริการวีซ่าประเภทอื่นๆ (กรุณาโทรสอบถาม)         ตัวอย่างวีซ่าอินเดียปัจจุบัน (update ข้อมูล 20/12/2014)      เอกสารและข้อมูลที่ต้องส่งมาด้วย เพื่อขอวีซ่าอินเดียเนื่องจากสถานทูตอินเดียเพิ่งประกาศเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ (เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2555) จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนุมัติ เรื่องจะถูกตีกลับออกมา และที่สำคัญ ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน  ให้กรอกโดยละเอียด แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารที่กำหนดไว้ด้านล่าง ให้ครบถ้วน  คลิก.. เพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่า 1. เล่มหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน   (ถ้าอายุไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถขอวีซ่าอินเดียได้ กรุณาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่)    ** พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ต้องส่งมา ถ้าส่งมาเราคิดค่าส่งเล่มคืนอีกท่านละ 50 บาท 2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ สำหรับการขอวีซ่าอินเดีย   รูปถ่าย ต้องเป็นรูปสี บนพื้นหลังสีขาว และต้องมี ขนาด 2x2 นิ้ว เท่านั้นค่ะ    กรุณาบอกร้านถ่ายรูปว่า ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส เท่ากันทั้งกว้าง ทั้งยาว    ห้ามส่งขนาดอื่น มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถดำเนินการสมัครวีซ่าของท่านได้ สถานทูตเข้มงวดมาก       ถ้ารูปที่ส่งมาขนาดไม่ถูกต้อง เราจะเก็บค่าทำรูปเพิ่มอีก 100 บาท ค่ะ ตัวอย่างภาพถ่าย   ขนาดรูปต้องเป๊ะตามนี้เลย ย้ำว่า 2x2 นิ้ว   ถ้าไม่ได้ขนาดเราจะให้ท่านส่งรูปมาใหม่ ควรเลือกรูปที่คุณดูดี เพราะว่าวีซ่าปัจจุบัน โชว์รูป(ตามตัวอย่างข้างบน) 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (*ต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง ลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นต์ในเล่มพาสปอร์ต)4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  (ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง) 5. ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป และวันกลับ ชัดเจน (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)6. ใบจองโรงแรมที่อินเดีย เลือกเอาแค่ 1 โรงแรม (*เป็นเอกสารที่ขอเพิ่มเติม - ตามกฎล่าสุดของสถานทูตอินเดีย 22 ม.ค. 56)    หมายเหตุ-การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเองเรียนให้ทราบว่า ตามกฏและแบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบใหม่ของประเทศอินเดีย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไปนั้น สถานทูตอินเดีย ค่อนข้างเข้มงวดและเคร่งครัดกับผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ทางเราจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากจุกจิก ข้างต้น เพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่าย และไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติ     เงื่อนไขการให้บริการ-ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย ไม่อนุมัติวีซ่า หรืออนุมัติประเภทของวีซ่าให้ไม่ตรงตามที่ยื่นขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละบุคคลด้วย    กำหนดวันส่งเอกสาร - กรุณาส่งเล่มพาสปอร์ต และเอกสารประกอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง   หมายเหตุ: ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ย้ายสถานที่ ยื่นวีซ่าอินเดีย ไปที่..   ศูนย์รับยื่นวีซ่าอินเดีย IVS  อาคาร PS TOWER ชั้น 10 สุขุมวิท 21 (อโศก)

  More Detail +

 • ข้อมูลการยื่นวีซ่าทั่วโลก

  ข้อมูลการยื่นวีซ่าทั่วโลก Argentina Austria Australia Bangla desh Belgium Brazil Brunei Cambodia Cameroon Canada China Columbia Czech Denmark Dubai Egypt Finland France Germany Greece Hungary Hong Kong India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Japan Korea (South) Kenya Laos Malaysia Mauritius Mexico Morocco Mongolia Myanmar Nepal Netherland   Norway Oman Pakistan Peru Panama Papua New Guinea Philippines Poland Portugal Romania   Russia Singapore Sri Lanka South Africa Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia             Turkey Uruguay Usa Vietnam                                 Napira Travel รับทำวีซ่าท่องเที่ยว และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร ทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่าดูไบ, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าอินเดีย, วีซ่าลาว, วีซ่าอิหร่าน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าตุรกี วีซ่าจอร์แดน วีซ่าซาอุดิอาราเบีย ติตต่อเรา โทร 02-719-8009 

  More Detail +

  การยื่น Schengen Visa

   ระเบียบการขอวีซ่า Schengen Visa        บุคคลสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวีเดน และประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งสิ้น 15ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส เยอรมัน ออสเตรีย และเสปน * ยกเว้น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถ อยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า * - กฎระเบียบของ Schengen ระบุไว้ว่าหากได้มีการพำนักอยู่ใน Schengen เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า, การที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ได้อีกครั้งหนึ่ง นั้นจะต้องรอเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะขอใหม่ได้        - หากผู้ที่ต้องการขอวีซ่า Schengen เป็นบุคคลสัญชาติอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงตราประทับให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง (Re-entry or Multiple entries)        - แบบฟอร์มการขอวีซ่าจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆที่จะนำมายื่นประกอบการขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากมีเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาแสดงจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแนบมาด้วย และเอกสารทุกชนิดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น อีกทั้งเอกสารทุกอย่างที่นำมายื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนย้อนหลัง        - เอกสารใบคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่านั้นสามารถรับ ได้ที่สถานทูตฯ หรือ เข้าไปดูได้ใน www.swedenabroad.com/bangkok หรือ www.migrationsverket.com และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคำร้องจากทาง เว็บไซด์ได้        - ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า และทำการชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท4 อนึ่ง ทางสถานทูตฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น        -โดยปรกติแล้ว วีซ่า Schengen ที่ออกให้บุคคลจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ ในบางกรณีที่ต้องมีการส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศ สวีเดน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ 1-3 เดือน        *ผู้ที่มาขอวีซ่าต้องมาดำเนินการด้วยตนเองและต้องแนบเอกสารประกอบการ ขอวีซ่ามาให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธได้ และหากต้องการยื่นเรื่องใหม่ภายหลังที่ถูกปฏิเสธไปแล้ว จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาใหม่ทั้งหมด*

  More Detail +

 • ทำวีซ่า ไปสวิตเซอร์แลนด์

  สวิสอยู่ในกลุ่มเช็งเก้นหรือไม่เช็งเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เกิดขึ้นเมื่อครั้ง ประเทศน้อยใหญ่ในยุโรปรวมตัวกันตั้งขึ้นเป็นสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งตกลงจะใช้กฎหมาย/ข้อตกลงบางอย่างร่วมกัน รวมไปถึงสกุลเงินที่ตอนนี้ เกือบทุกประเทศในสหภาพใช้คือ สกุลเงินยูโร (Euro) และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น ก็คือเช็งเก้นวีซ่า ที่อนุญาติให้ผู้ถือวีซ่าที่ออกให้จากประเทศใดก็ได้ในกลุ่ม สามารถเดินทางครอบคลุมได้หมดในกลุ่มประเทศเช็งเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป แต่ขอเข้าร่วมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ ขอเข้ากลุ่มเช็งเก้นเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2008 เป็นต้นมา ทำให้ตั้งแต่นั้นสวิสเซอร์แลนด์ คือสมาชิกพิเศษในกลุ่มเช็งเก้น มีผลเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้น เกี่ยวกับวีซ่าทุกประการ สิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ยังแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปก็คือ สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงใช้สกุลเงิน ฟรังซ์ และไม่ได้ใช้กฎหมายหรือใช้ข้อตกลงเดียวกันกับสหภาพยุโรปสรุปว่า สวิตเซอร์แลนด์ออกวีซ่าเป็นเช็งเก้น ทำให้วีซ่านี้สามารถเที่ยวประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเช็งเก้นได้ ในกรณีที่คุณต้องการเดินทางไปหลาย ๆ ประเทศในกลุ่มเช็งเก้น หลักการในการขอวีซ่านั้น ให้ดูว่าคุณจะเดินทางไปพำนักที่ประเทศไหนในกลุ่มนานที่สุด ก็ให้ไปทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตนั้นมีแผนที่ที่แสดงเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกเช็งเก้นมาให้ดูกัน เอกสารในการขอวีซ่ามีอะไร และต้องทำอย่างไรบ้างการ ขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว เพื่อเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (คัดลอกมาจากเว็บไซท์ของ Swiss Embassy) ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า ต้องโทรเพื่อทำการนัดที่เบอร์ 1900 222 340 (นาทีละ 9 บาท) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.(พย-กพ 8.00-17.00) เว้นวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากที่สวิตเซอร์แลนด์ เข้าร่วมกับกลุ่มเช็งเก้น ทำให้การพิจารณาวีซ่าต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม จึงปล่อยคิวให้ขอวีซ่าได้น้อยกว่าเดิม ดังนั้นโปรดวางแผนไปยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่เนิ้น ๆ โดยในวันนัดผู้ขอต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง    * แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง    * สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ    * รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)    * หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนสวิสฯแล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ    * หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)    * ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา)    * หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนัก      ในสวิสเซอร์แลนด์ได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา    * ประกันการเดินทาง ซึ่งขอให้เช็คจากไฟล์นะคะ ในนั้นจะเป็นรายชื่อบริษัทประกันทั้งหมดที่ทางสถานทูตรับรอง และมีวงเงิน 1.5 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่แค่สวิสอย่างเดียว    * ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,900 บาท รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)    * สถานฑูตสวิสฯ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ ใกล้กับทางฝั่งของแยกเพชรบุรี มาทางรถไฟฟ้าก็ลงสถานี เพลินจิต แล้วเดินขึ้นมาทางแยกถนนเพชรบุรี    * โทรศัพท์ 0 2254 4596    * เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 11.30 (เว้นวันหยุดราชการ)    * Website : http://www.eda.admin.ch/bangkokแบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอก สำหรับแบบฟอร์ม Online สามารถทำได้ที่ลิงค์นี้ http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html

  More Detail +

  วีซ่า อียิปต์

  เอกสารประกอบการขอวีซ่า อียิปต์ 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่านและหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า)2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป3. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งให้ทางธนาคารประทับตรารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง *** สถานฑูตฯ อาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน 4.  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)5.  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมติให้ลาหยุด 6.  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อม  ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 7.  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา (ใช้ทั้ง 2 อย่าง)8.  เอกสารอื่นๆ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสาร9.  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย10. ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 11. ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม 12. กรณีเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ   (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ13. กรณีสมรสแล้ว ต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรส,สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งรับรองสำเนาด้วย*** ในการยื่นขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง )*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า หากท่านมีคำถามใดๆ โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

  More Detail +

 • Save
  6%

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

  คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง      วันที่ 02-06/09-13/16-20 มี.ค.59          ราคา   23,500.-                                วันที่ 23-27 /30 มี.ค.-03 เม.ย.59          ราคา   23,500.-

  More Detail +

  23,500 บาท
  Sold 5
 • Value24,900 บาท

 • Discount6%

 • Your Save1,400 บาท

 • This deal Time Left

  • Hour
  • Minutes
  • Second

  Select Province in Thailand